Povratak na listu javnih nabavki


29-I-S/2015
Javna nabavka velike vrednosti usluga - II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje radova za izgradnju crpne stanice kanalizacije sa potisnim vodom, na novom mostu preko kanala DTD u Primorskoj

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 19.11.2015.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru