Povratak na listu javnih nabavki


53/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije kanalizacione mreže i objekata koji pripadaju JKP

Poziv za podnošenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 05.11.2015
2.Pitanja i odgovori 08.01.2016
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije.
1.Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 05.11.2015.
2.Obaveštenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 31.12.2015.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 05.11.2015.
2.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 31.12.2015.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava.
1.Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 09.11.2015.
Odluka o dodeli ugovora 21.01.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru