Povratak na listu javnih nabavki


53/15
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije kanalizacione mree i objekata koji pripadaju JKP

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 05.11.2015
2.Pitanja i odgovori 08.01.2016
Obavetenje o izmeni konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 05.11.2015.
2.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 31.12.2015.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 05.11.2015.
2.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 31.12.2015.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava.
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 09.11.2015.
Odluka o dodeli ugovora 21.01.2016.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru