Povratak na listu javnih nabavki


27-I-S/15
Javna nabavka velike vrednosti usluga-II faza kvalifikacionog postupka-Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje,magacina za privremeno odlaganje opasnog otpada na lokalitetu Adice u Novom Sadu.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Odluka o obustavi postupka.
1.Odluka o obustavi postupka od 19.11.2015.
Obavetenje o obustavi postupka.
1.Obavetenje o obustavi postupka.