Povratak na listu javnih nabavki


28-I-S/2015
Javna nabavka velike vrednosti radova-II faza-Izvodjenje radova na ugradnji mainskih elemenata od prokronskog materijala 304 na GC-2, sa nabavkom materijala i izradom elemenata

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 09.11.2015.
Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava.
1.Obavetenje o podnetom zahtevu za zatitu prava 20.11.2015.
Obavetenje o ponitenju postupka.
1.Obavetenje o ponitenju postupka.