Povratak na listu javnih nabavki


24-I-S/15
Javna nabavka velike vrednosti usluga-II faza kvalifikacionog postupka-Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje radova,trafo stanica TC-5 na izvoritu

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru