Povratak na listu javnih nabavki


23-I-S/2015
Javna nabavka velike vrednosti usluga - II faza - usluga izrade idejnog projekta spajanja junog i severnog sliva kanalizacije Novog Sada

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru