Povratak na listu javnih nabavki


22/15-S
Izvo?enje radova na izgradnji kanalizacionih ku?nih priklju?aka sa nabavkom i ugradnjom materijala i dovo?enjem povrina u tehni?ki ispravno stanje.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena ?onkursna dokumentacija 17.09.2015.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije 17.09.2015.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 21.09.2015
2.Pitanja i odgovori 23.09.2015
3.Pitanja i odgovori 25.09.2015.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru