Povratak na listu javnih nabavki


40/14
Javna nabavka male vrednosti dobara-nabavka opreme za daljinsku komunikaciju,oprema za napajanje sa pripadaju?om opremom

poziv za podnosenje ponuda
1.poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru