Изградња привремених канализационих прикључака за ТЦ „Променaда“

За потребе привременог одвођења воде из дренажних бунара у току пробног рада Тржног центра „Променада“, компанија НЕПИ Реал Естате, као Наручилац и ЈКП „Водовод и Канализација“, као Извршилац, склопили су Уговор чији је предмет пројектовање и изградња два привремена прикључка на технички систем канализације, рок коришћења комуналне услуге, као и начин наплате цене комуналне услуге. Уговор је закључен и ступио је на снагу даном обостраног потписивања истог, тачније 1.3.2019. године и важиће док траје пробни рад предметног пословног објекта.

ЈКП „Водовод и канализација“ Уговором се обавезало да испројектује и изгради два привремена прикључка укупне дужине 10 м, а у складу са Законом о планирању и изградњи, Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације, као и Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода. Такође, Уговором се обавезало да ће радове отпочети у року од пет дана од дана када се кумулативно испуне одређени услови из Уговора, док рок за завршетак радова износи 20 дана.

За изградњу два предметна привремена канализациона прикључка, ЈКП „Водовод и канализација” Нови Сад прибавило је привремену грађевинску дозволу број: РОП-НСД-337-ТЦПИ-1/2019 од 17.1.2019. године.

За потребе изградње привремених прикључака, компанија НЕПИ се обавезала да ће инвестирати у изградњу прикључних шахтова који морају бити изграђени у складу са пројектно-техничком документацијом. Након изградње прикључака, ЈКП „Водовод и канализација“ ће добити безусловну сагласност за улазак у простор ради одржавања и контроле свих прикључака и уређаја за мерење количине испуштене воде, као и периодичне контроле састава испуштених вода где ће по потреби предузимати одговарајуће мере. Цена пројектовања и изградње привремених прикључака износи нешто више од два милиона динара.

Уговором је дефинисан начин наплате комуналне услуге за период прикључења без сагласности предузећа. Изградњом прикључака и уградњом мерача протока цена комуналне услуге, дефинисана Ценовником ЈКП-а „Водовод и канализација“, износиће 150,00 динара без ПДВ-а за метар кубни испуштене воде из дренажних бунара.