IMS (ISO 9001, 14001, 45001, 50001)

Sistem menadžmenta je u JKP „Vodovod i kanalizacija“ započeo svoj razvoj sertifikacijom sistema za menadžment kvalitetom još 2008. godine. Sistem se razvijao i stvorio uslove za integraciju ISO 14001, OHSAS 18001, kao i HACCP sistema.
Od 2014. godine sistem menadžmenta kvalitetom, kao i sistem upravljanje zaštitom i bezbednošću na radu se primenjuje u svim organizacionim jedinicama i celinama Preduzeća. Sistem menadžmenta životnom sredinom se primenjuje u Sektoru vodovoda, a upravljnje otpadom i hemikalijama se primenjuje u svim organizacionim jedinicama.
HACCP sistem se primenjuje u Sektoru vodovod i obavezan je za sve učesnike koji ga sprovode.
Sistem upravljanja kvalitetom odgovor je na zahteve standarda ISO 9001, a strateška je odluka najvišeg rukovodstva i njegov alat za zadovoljenje potreba zainteresovanih strana, smanjenje rizika u poslovanju, te podizanje nivoa kvaliteta proizvoda, ali i poslovanja uopšte. Unapređujući sistem kvaliteta preduzeće je steklo uslove za uspešnu integraciju i drugih standarda i sistema koji doprinose uspešnom i odgovornom poslovanju.
Uvođenjem ISO 14001 u JKP “ViK“ dokazujemo da se posluje na ekološki odgovaran način i da je preduzeće usaglašeno sa relevantnim zakonima. Implementacija sistema menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima standarda 14001 obezbeđuje preduzeću održivi razvoj u skladu sa svetski priznatim principima i savremenim trendovima poslovanja.Standard se primenjuje za one aspekte životne sredine koje preduzeće može da kontroliše i na koje može da utiče.Koristi koje donosi ISO 14001: Smanjenje rashoda, racionalnija upotreba energenata, smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, smanjenje rizika od ekoloških incidenata, povećanje sposobnosti brze i delotvornije intervencije, poboljšanje komunikacije sa zainteresovanim stranama, pravna sigurnost, uticaj na zdravlje zaposlenih i stanovništva, preventivno delovanje na negativne uticaje, pravovremeno suzbijanje ekoloških katastrofa, podizanje ekološke svesti zaposlenih, preispitivanje rada i preduzimanje mera, bolje pozicioniranje kako na domaćem tako i evropskom tržištu.
Svoju posvećenost i odgovornost preme zaštiti zdravlja zaposlenih, bezbednosti na radu, kao i prevenciji povreda, bolesti i profesionalnih oboljenja, preduzeće je iskazalo odgovarajući na zahteve standarda ISO 45001.JKP “Vodovod i kanalizacija” se 2018. godine odlučilo da izvrši tranziciju sa OHSAS 18001 na ISO 45001, prateći trendove u standardizaciji i potvrđujući opredeljenost ka zaštiti zaposlenih i njihovoj bezbednosti. Preduzeće je spremno i odgovorno u smislu reagovanja na incidente i vanredne sutuacije.
Tokom 2018. godine preduzeće je sertifikovano za sistem upravljanja energijom po EN ISO 50001. Najviše rukovodstvo preduzeća odlučilo je da indikatore energetskih performansi učini dostupnim svim zainteresovanim stranama.
POLITIKA IMS
Energetska performansa:

EnglishGermanRussianSerbian