SERVISIRANјE, KONTROLISANјE I OVERAVANјE VODOMERA

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije ovlastilo je JKP "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad (u dalјem tekstu JKP ViK ) za overavanje vodomera za hladnu vodu i time naše preduzeće garantuje ispravnost vodomera.

JKP ViKNS radi:

 • Servisiranje, kontrolisanje i overavanje vodomera sa mreže JKP "ViK",
 • usluge kontrolisanja i overavanja po zahtevu korisnika koji sumnja u ispravnost vodomera ,
 • usluge servisiranja i/ili kontrolisanja i overavanja vodomera po zahtevu trećih lica, uz naknadu propisanu u Cenovniku usluga JKP "ViK".
Postupak podnošenja zahteva za overavanje - slučaj IA , slučaj II
 • Korisnici kojima su potrebne usluge overavanja - žigovine vodomera za hladnu vodu prethodno treba da podnesu Zahtev za overavanje.
 • Zahtev se može popuniti na sajtu JKP "ViK", na adresi www.vikns.rs i proslediti mejlom, na adresu kontakt.centar@vikns.rs, ili popuniti lično, u Korisničkom servisu Preduzeća u Sportsko-poslovnom centru Vojvodina (SPENS), kao i u Službi "Servisiranje i overavanje vodomera", na Sunčanom keju 41 .
 • Uz zahtev treba dostaviti dokaz o uplati Republičke administrativne takse i popuniti Prilog Podaci o vodomerima.
Postupak prijavlјivanja za kontrolu ispravnosti i overavanje vodomera Direkciji za mere i dragocene metale - slučaj IB
 • Korisnik koji sumnja u ispravnost vodomera sa vodovodne mreže JKP ViK Novi Sad, treba da se javi u Korisnički servis Preduzeća u Sportsko poslovnom centru Vojvodina (SPENS) gde ga referent JKP ViK upućuje u proceduru za podnošenje Zahteva za vanredni pregled vodomera i izrađuje Predračun u zavisnosti od profila vodomera.
 • Nakon toga korisnik popunjava Zahtev za vanredni pregled vodomera Direkciji za mere i dragocene metale, uz koji prilaže i dokaz o uplati administrativne takse, Obaveštenje o podnošenju Zahteva. Nakon primanja zahteva, Direkcija za mere i dragocene metale upućuje JKP ViK Zahtev za demontažu vodomera. Vodomer, za koji je podnešen zahtev za vanredni pregled se skida sa mreže radi kontrolisanja ispravnosti, a korisniku se ugrađuje overeni vodomer.
 • Vodomer se donosi u Službu „Servisiranje i overavanje vodomera“ nakon čega kontrolor iz Direkcije za mere i dragocene metale najavlјuje dolazak za nadzor nad kontrolisanjem ispravnosti vodomera. (Slučaj IB).
 • Troškove vanrednog pregleda vodomera snosi podnosilac zahteva, ako vodomer sa važećim žigom zadovolјava propisane metrološke zahteve. Ukoliko vodomer ne zadovolјava metrološke zahteve, troškove vanrednog pregleda vodomera snosi JKP ViK.
Postupak servisiranja vodomera
 • Servisiranje, kontrolisanje i overavanje vodomera podrazumeva da se vodomer donese u Službu "Servisiranje i overavanje vodomera", na lokalitet Sunčani kej 41, gde se obavlјa kompletna usluga po zahtevu korisnika vodomera.
 • Usluga kontrolisanja i overavanja vodomera podrazumeva demontažu starog vodomera i montažu novog vodomera, koju realizuju zaposleni u JKP "ViK" –– odnosi se na korisnike vodomera koji su na vodovodnoj mreži JKP "ViK". Zatim se očitava stanje na vodomeru , pranje i servisiranje vodomera i na kraju kontrolisanje i overavanje.